wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Polityka jakości Dziekanatu Wydziału Zarządzania
 
 
 

Polityka jakości Dziekanatu Wydziału Zarządzania


Wydział Zarządzania stanowi wspólnotę nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, pracowników administracji i studentów, połączonych wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i solidarnością.
Obszary poprawy jakości kształcenia uwzględniają również obsługę administracyjną procesu dydaktycznego, realizowaną w Dziekanacie. Mając na uwadze dobro studentów, absolwentów i nauczycieli Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej deklarujemy stałe podnoszenie jakości obsługi administracyjnej.
Zapewnienie stałej poprawy jakości obsługi klienta jest zagwarantowane poprzez wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy
PN-EN ISO 9001:2009. Przyjęte i realizowane poniżej cele jakości, są dowodem na to, że zapewnienie wysokiego poziomu pracy administracyjnej jest ważnym zadaniem wspierającym proces dydaktyczny na Wydziale Zarządzania PB.


Cele jakości przyjęte w Dziekanacie Wydziału Zarządzania


1.     Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji i zadowolenia zewnętrznych i wewnętrznych klientów z obsługi administracyjnej
2.     Skracanie czasu realizacji usług związanych z obsługą klientów
3.     Zastąpienie tradycyjnych form obsługi studentów metodami opartymi na nowoczesnych technologiach informatycznych
4.     Zapewnienie sprawnej obsługi studentów w zakresie stypendiów socjalnych i naukowych
5.     Podnoszenie kwalifikacji personelu administracyjnego, poprzez uczestnictwo w programach szkoleniowych oraz stosowanie odpowiedniego systemu wspierania i rozwoju kadry
6.     Zapewnienie studentom dostępu do aktualnych i praktycznych informacji
7.     Ciągle doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o przyjęte cele polityki jakości, cele jakościowe, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania, działania korygujące i zapobiegawcze.