wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Pomoc materialna
 
 
 

POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z:
Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów PB: REGULAMIN

Sposobem udokumentowania sytuacji materialnej studenta załącznik nr 8 do „Regulaminu przyznawania pomocy.."

Formy pomocy:
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
- stypendium socjalne,
- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
- zapomoga.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na: WNIOSEK STUDENTA złożony w Dziekanacie.
Terminy składania wniosków.

Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu w/w świadczeń na więcej niż jednym kierunku - załącznik nr 1

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1043,90 zł (na jedną osobę w rodzinie studenta

KONTO OSOBISTE STUDENTA:
Każdy student otrzymujący pomoc materialną ma obowiązek założyć konto osobiste

Stypendia i zapomogi są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U z 2000 r Nr 14 , poz.174 z póź. zmianami).
Pomoc materialna jest przyznawana na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 298, poz 1769), Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej.

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

W uzasadnionych przypadkach WKS może zażądać doręczenia opinii Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji studenta.

plik
 
Stypendium ministra rok akademicki 2016/2017
Pomoc materialna
      Zapomoga
Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej od roku akademickiego 2016/2017