śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Ostatnie dni rekrutacji - Studia Podyplomowe Menedżer jakości - II edycja
 

Celem studiów podyplomowych Menedżer jakości jest kształcenie w zakresie problematyki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a szczególnie przygotowanie Słuchaczy studiów podyplomowych do pełnienia funkcji menedżera jakości.

Studia podyplomowe Menedżer jakości skierowane są do osób zajmujących się zawodowo problematyką zarządzania jakością w przedsiębiorstwie lub też planujących zająć się tym zagadnieniem w przyszłości.

Studia Podyplomowe Menedżer jakości są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein/Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata.

Program studiów
System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo
System zarządzania jakością:  Wsparcie i zapewnienie zasobów
Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi
Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie
Audytowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja
Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji
Lean management
Przywództwo, planowanie  i skuteczne zarządzanie procesami
Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi 
Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
Odpowiedzialność i prawo
Metody statystyczne
Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia
System zarządzania środowiskowego
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
System zarządzania bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie ryzykiem na bazie normy ISO 31000 
Społeczna odpowiedzialność w biznesie na podstawie ISO 26000

Wymiar dwusemestralnych studiów podyplomowych obejmował będzie około 170 godzin dydaktycznych.

Sylwetka absolwenta
Program nauczania studiów podyplomowych Menedżer jakości dostosowany jest do wymagań współczesności, kształtujących ją trendów związanych z zarządzaniem jakością.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.
Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli możliwość otrzymania dodatkowych certyfikatów na Pełnomocnika systemu zarzadzania jakością, Menedżera systemu zarządzania jakością oraz Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Warunkiem otrzymania ww. certyfikatów jest zdanie egzaminów (koszty egzaminu pokrywa Słuchacz studiów podyplomowych) oraz spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego. Program studiów wzbogacony jest o inne systemy zarządzania (system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów będą miały przede wszystkim charakter zarządczy. Nie zostaną jednak pominięte aspekty społeczne, środowiskowe i etyczne.

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydane przez Politechnikę Białostocką.

W trakcie studiów podyplomowych Słuchacze będą mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje potwierdzone następującymi certyfikatami:
•    Pełnomocnika systemu zarzadzania jakością;
•    Menedżera systemu zarządzania jakością;
•    Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie:
•    podania o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankietą osobową;
•    kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
•    dwóch zdjęć;
•    kserokopii dowodu osobistego;
•    dowodu wniesienia opłaty wpisowej.

Opłata wpisowa w wysokości 100,00 zł obejmuje również opłatę za wydanie dokumentu ukończenia studiów podyplomowych.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
Studia Podyplomowe Menedżer jakości II Edycja
(z podaniem imienia i nazwiska)

Koszt dwusemestralnych studiów podyplomowych wynosi 3200,00 zł.

Informacje dodatkowe
•    zajęcia realizowane są systemem zaocznym (10-11 zjazdów sobota-niedziela średnio po 16 godzin na zjeździe),
•    słuchacze otrzymują (w ramach opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców dostępne on-line;
•    liczba miejsc ograniczona.

Informacje i zapisy
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
ul. Ojca St. Tarasiuka 2, 16-001 KLEOSIN
Kierownik Studiów Podyplomowych dr Agata Lulewicz-Sas, tel. 605 560 737
e-mail: a.lulewicz@pb.edu.pl

Zapisy przyjmują:
mgr Katarzyna Szewdko (tel. 85 746 98 40,  pok. 39KS),
mgr Urszula Wieliczko (tel. 85 746 98 02, pok. 100 Budynek Dziekanatu)