wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
OSTATNIE DNI Rekrutacji na Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - IX edycja. ZOSTAŃ NOWOCZESNYM MENEDŻEREM KADROWYM
 

ZOSTAŃ NOWOCZESNYM MENEDŻEREM KADROWYM

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi są organizowane w ramach działalności Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obsługą administracyjną studiów podyplomowych zajmować się będą pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania

CELE I ZADANIA STUDIÓW
Celem studiów jest dostarczenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kształtowanie kompetencji personalnych oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki personalnej w organizacji. Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich aktualność i praktyczną przydatność.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy).

Adresatami studiów są osoby pełniące funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej tych funkcji. Studia przeznaczone są również dla właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich). Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów będą posiadali niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbach personalnych dotyczące nowoczesnych metod doboru kadry, szkoleń, wdrażania systemów okresowych ocen pracowników, budowy systemów motywacyjnych, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacji, prawnych uwarunkowań polityki personalnej oraz rozwiązywania innych problemów kadrowych.  Nasi absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności potrzebne do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w przedsiębiorstwie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji.

Umiejętności i wiedza zdobyte na studiach pozwolą osobom zajmującym stanowiska kierownicze skuteczniej rozwiązywać problemy kadrowe.

Pracownicy działów kadr będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i skonfrontować je z wymaganiami jakie w świetle teorii i praktyki są im stawiane.PROGRAM

Semestr I

Wstęp do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
Komunikacja interpersonalna
Psychologia zarządzania
Prawo pracy
Analiza rynku pracy
System okresowych ocen pracowników
Rekrutacja i selekcja kadr
Analiza pracy
Organizacja i funkcje komórki personalnej

Semestr II
Systemy wynagrodzeń
Wartościowanie pracy
Motywowanie pracowników
Techniki informacyjne w zarządzaniu personelem
Szkolenie i doskonalenie pracowników, Coaching i Mentoring
Standaryzacja funkcji personalnej
Audyt personalny
Środki unijne w polityce personalnej
Negocjacje w pracy służb personalnych
Seminarium dyplomowe

MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW, SYSTEM PROWADZENIA ZAJĘĆ ORAZ LIMIT MIEJSC
•    miejsce realizowania zajęć dydaktycznych: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. Oj. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
•    studia trwają dwa semestry:
- semestr zimowy: od października 2015 do 31 stycznia 2016,
- semestr letni: od lutego 2016 do 15 lipca 2016,
•    słuchacze będą uczestniczyć w regularnych 170 godzinach dydaktycznych,
•    na konsultacje pracy dyplomowej  przewidziano po 3 godziny,
•    studia są prowadzone systemem zaocznym: 6 dwudniowych zjazdów w semestrze zimowym i 6 dwudniowych zjazdów w semestrze letnim,
•    zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 17.00,
•    w trakcie jednego zjazdu planowa jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych (9 godzin lekcyjnych dziennie),
•    słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców w formie zapisu elektronicznego lub dostęp do materiałów za pomocą sieci Internet,
•    limit miejsc wynosi 40 osób.

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA

Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI jest dostarczenie:
a)     podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia pobierz
b)     trzech zdjęć
c)     odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
d)     dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł

Opłata wpisowa w wysokości 100 zł obejmuje między innymi opłatę za wydanie dokumentu ukończenia studiów podyplomowych. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE I ZAPISY
tel. 538 229 500, 605 732 950
e-mail: j.grzes@pb.edu.pl
www.wz.pb.edu.pl/zzl