wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Rekrutacja na Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
 

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów BudownictwaWydział Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy współpracy przedsiębiorstwa Danwood organizuje Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa (II edycja).
Zajęcia poprowadzą najlepsi wykładowcy Politechniki Białostockiej, doświadczeni eksperci Danwood S.A. oraz doskonali praktycy z Niemiec.

CEL STUDIÓW
Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa jest przekazanie jego słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy menedżerskiej związanej z realizacją przedsięwzięć budowlanych oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy  w praktyce na różnych szczeblach kierowania przygotowaniem i realizacją budowy.  

OFERTA STUDIÓW SKIEROWANA JEST DO:
·   kadry zarządzającej przedsiębiorstw budowlanych,
·   inżynierów budownictwa kontynuujących naukę na studiach II stopnia,
·   absolwentów studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich) kierunku budownictwo,
·   inżynierów budownictwa z dłuższym stażem zawodowym w przedsiębiorstwach zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych co może stanowić podstawę awansu zawodowego absolwentów.

INFORMACJE DODATKOWE:
·   czas trwania Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Inżynierów Budownictwa wynosi 2 semestry (październik 2016 - lipiec 2017)
·   zajęcia będą prowadzone w systemie zaocznym (soboty i niedziele) 10 - 11 zjazdów,
·   słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
·   zajęcia prowadzone są przez najlepszych wykładowców Politechniki Białostockiej, doświadczonych ekspertów Danwood S.A. oraz doskonałych praktyków z Niemiec,
·   liczba miejsc ograniczona - 30,
·   studia w całości finansuje Danwood S.A.
·   Procedura rekrutacyjna przeprowadzona będzie przy współudziale przedsiębiorstwa Danwood S.A. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej - lipiec - wrzesień 2016.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Fizyka budowli
Instalacje elektryczne
Instalacje w budownictwie energooszczędnym
Kosztorysowanie robót budowlanych
Logistyka
Projektowanie elementów konstrukcji
Standardy instalacyjne domów jednorodzinnych
Zarządzanie kapitałem ludzkim w budownictwie
Komunikacja interpersonalna
Marketing w budownictwie
Negocjacje i podejmowanie decyzji
Przygotowanie i realizacja budowy. Odbiory jakościowe prac
Przywództwo i zarządzanie zespołem budowlanym
Zarządzanie projektami
Język niemiecki

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
·   ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister budownictwa, magister inżynier budownictwa, inżynier budownictwa)
·   uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł.
WYMAGANE DOKUMENTY:
·   podanie-kwestionariusz o przyjęcie na Studia Podyplomowe >>>
·   CV kandydata;
·   kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
·   dokument potwierdzający wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł;
·   1 zdjęcie;
·   ksero dokumentu tożsamości.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów lub przesłać pocztą na adres:
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
mgr Artur Kozłowski
Dziekanat Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Dokumenty będą przyjmowane  od 20 czerwca 2016 r. (w godz. 11:00-15:30)

KOSZTY:
Kandydat ponosi jedynie koszt wpisowego (100 zł). Koszt studiów (3900 zł) w całości finansuje Danwood S.A.

Wpisowe należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok,
Tytuł przelewu:
Wydział Zarządzania Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
Kwota: 100 zł
Nr rachunku: 12124011541111000021487734 Bank - PeKaO S.A.

Więcej informacji:
e-mail: a.kozlowski@pb.edu.pl
tel. 85 746 98 13

plik