wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje
 
 
 
PRZEDSIĘBIORCO SKORZYSTAJ Z ULGI TECHNOLOGICZNEJ
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych, zapraszamy serdecznie do współpracy w zakresie profesjonalnego opiniowania przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej wydatków na nowe technologie, celem obniżenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za rok 2013 i rok 2014 – ulga technologiczna.

W związku z możliwością odliczenia od postawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, które nie mogą jednak przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4,5 i 7 artykułu 18b ustawy o CIT. Natomiast gdy  podatnik osiąga stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dla skorzystania z ulgi niezbędne jest dysponowanie przez podatnika stosownym oświadczeniem wskazującym na innowacyjność nabywanej technologii, wydanym przez niezależną od podatnika jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615), w przypadku nawiązania współpracy - Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług, i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy, niż ostatnich 5 lat. Przykładowo, można objąć pojęciem nowej technologii licencje na programy komputerowe, wdrażanie systemów informatycznych i programów komputerowych, zakupywanych często z dotacji unijnych. Należy też zauważyć, że jednym z elementów definicji nowych technologii jest umożliwianie wytwarzania nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług.

Koszty wydania oświadczenia zależą od wartości wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii – w części skutkującej obniżeniu podstawy opodatkowania (1,5 % wartości netto, nie mniej niż 5000 zł). Jesteśmy otwarci na indywidualizację oferty.

Zapraszamy do współpracy.

Zainteresowane osoby prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego pobierz

Osoba do kontaktu: dr Wioletta Czemiel-Grzybowska (e-mail: w.grzybowska@pb.edu.pl, tel.: 606 89 22 13, fax: 85 66 31 988)
Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym do osób prawnych, art. 18b  (Dz. U.: 2011
nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki art. 2 ust.9 (Dz. U.: 2010 nr 96, poz. 615).