wt. 23 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacje
 
 
 
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk o zarządzaniu
 

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 27.06.2016 roku, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej uzyskał uprawnienie
do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Uzyskanie pierwszego uprawnienia akademickiego jest niewątpliwie znaczącym sukcesem Wydziału Zarządzania, podnoszącym akademicką rangę Wydziału i tworzącym warunki do kształcenia i promowania kadr o wysokich kompetencjach zarządczych.

Obecnie w Polsce 30 jednostek posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w naukach ekonomicznych, w dyscyplinie nauk
o zarządzaniu (7 z nich to wydziały uczelni technicznych). Jednak żadna z nich nie funkcjonuje na terenie któregokolwiek z pięciu województw Polski Wschodniej (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego). Uzyskanie przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora istotnie wypełnia istniejącą lukę.

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej został utworzony w 2001 roku decyzją ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w wyniku przekształcenia istniejącego od 1993 roku Instytutu Zarządzania i Marketingu. Obecnie Wydział Zarządzania jest jednym z dwóch największych, pod względem liczby studentów, wydziałów Politechniki Białostockiej. Studia na Wydziale Zarządzania ukończyło dotychczas ponad 13 tysięcy absolwentów.

Na Wydziale Zarządzania zatrudnionych jest 117 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (w tym 27 samodzielnych pracowników naukowych – 8 osób posiadających tytuł profesora oraz 19 doktorów habilitowanych), którzy działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną prowadzą w ramach siedmiu katedr: Organizacji i Zarządzania, Zarządzania Produkcją, Marketingu i Przedsiębiorczości, Informatyki Gospodarczej i Logistyki, Ekonomii i Nauk Społecznych, Finansów i Rachunkowości oraz Gospodarki Turystycznej.

Działalność naukowo-badawcza pracowników Wydziału Zarządzania koncentruje się na następujących głównych obszarach badań nauk:
o zarządzaniu i ich aplikacyjności, tak istotnej w tej dyscyplinie: (i) foresight strategiczny; (ii) zarządzanie zasobami ludzkimi; (iii) zarządzanie jakością (iv) zarządzanie marketingiem; (v) zarządzanie przedsiębiorstwem. Badania naukowe realizowane przez pracowników naukowych Wydziału Zarządzania odzwierciedlają nurty światowe i krajowe charakterystyczne dla dyscypliny nauk o zarządzaniu. Jednocześnie nawiązują do zapisów „Strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku”, a przez to wpisują się doskonale w regionalne cele strategiczne, tj. podniesienie atrakcyjności województwa, wzrost konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym, rozwój zasobów ludzkich zgodnie z potrzebami rynku pracy, wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa, rozwój turystyki, rolnictwa, przemysłu oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.

Wydział Zarządzania kształci studentów na pięciu kierunkach studiów I i II stopnia: zarządzanie – studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia; zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I stopnia (inżynierskie)
i II stopnia; logistyka – studia I stopnia (inżynierskie); turystyka i rekreacja – studia l stopnia (licencjackie); zarządzanie i inżynieria usług – studia I stopnia (inżynierskie).

Oferta kształcenia Wydziału Zarządzania obejmuje również koncepcję kształcenia dla kierunków studiów podyplomowych z zakresu zarządzania: logistyka w biznesie, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, menedżer jakości, studia menedżerskie dla inżynierów budownictwa oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.